Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników (za każdą osobę podlegającą ubezpieczeniu) wyniesie 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych.

Wysokość składki

W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 1 hektara przeliczeniowego użytków rolnych składka wynosi 1 zł. Od 1 kwietnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi 33,4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale poprzedniego roku włącznie z wypłatami z zysku.

Opłaca KRUS

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne poniżej 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca KRUS.

Opłaca rolnik

Od 6 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, przyjętych dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca rolnik. KRUS opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne do 15 dnia miesiąca następującego po tym, za który jest opłacana składka.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane