Polityka prywatności

Polityka prywatności Brokerskiego Biura Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

Drogi Kliencie,

uprzejmie informujemy, że Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, realizując usługi brokerskie, przetwarza Twoje dane osobowe, które niezbędne są do zawarcia oraz realizacji umowy ubezpieczenia. Wśród informacji przez Ciebie podanych mogą pojawić się dane, które na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Informacje Ogólne

Administratorem danych jest Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 357682, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 899-26-94-049, REGON: 021269237].

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto do Strefy Klienta na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, treść zawartych polis ubezpieczeniowych i harmonogram płatności składki.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:
  a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności;
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy ubezpieczenia, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
  e) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: krak@rakbroker.pl.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 6. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Podstawy prawne przetwarzania danych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadniony interes administratora polega na oferowaniu usług, w toku realizacji, których uzyskuje on informacje stanowiące dane osobowe. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Administrator realizować oferowane przez siebie usługi.
 3. Art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Twoje dane są przetwarzane w celu świadczenia usługi tj. zawarcie i realizacja usługi ubezpieczenia.

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji oferowanych przez nas usług ubezpieczeniowych tj. pośrednictwo w zawieraniu umowy ubezpieczenia, ocena ryzyka ubezpieczeniowego, pośrednictwo w likwidacji szkód oraz ewentualnie przesyłania Ci ofert reklamowych i marketingowych.

Czas przechowywania danych osobowych

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji umowy, a przechowywane nie dłużej niż przez okres 5 lat po zakończeniu umowy. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszych systemów.
 2. W związku z marketingiem bezpośrednim Twoje dane będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody.

Podmioty, którym przekazywane mogą być dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. Towarzystwom Ubezpieczeń – celem realizacji usług pośrednictwa w zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 2. Podmiotom współpracującym – na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dobrowolne podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak w związku z zawierana umową ubezpieczenia, podanie ich jest niezbędne do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych w celach marketingu jest dobrowolne.

Twoje prawa

Masz dostęp do Twoich danych osobowych, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Masz także prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym unijnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane