Ubezpieczenia

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK sp. z o.o.

shield-check

Rodzaje ubezpieczeń

Przygotowujemy oferty zintegrowanych programów ubezpieczeniowych, wykonując audyty, analizując potrzeby, zmniejszając ryzyko i optymalizując rozwiązania.

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadania mienia, chroni przedsiębiorcę przed konsekwencjami finansowymi w sytuacji szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

Posiadając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, przedsiębiorca nie musi ponosić samodzielnie kosztów odszkodowań, które wraz z kosztami obrony sądowej mogą stanowić poważne obciążenie finansowe.

Rodzaj oraz zakres ochrony każdorazowo zależą od rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę i są one dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

Produkty ubezpieczeniowe

 • OC z tytułu prowadzonej działalności
 • OC za produkt wprowadzony do obrotu
 • OC środowiskowe
 • OC pracodawcy
 • OC przewoźnika / spedytora w transporcie drogowym
 • OC ryzyk cybernetycznych
 • OC członków zarządów spółek (D&O)
 • Ubezpieczenie członków zarządu spółek kapitałowych popularnie nazywane angielskim skrótem D&O, od słów directors and officers, zawiera się na rzecz osób pełniących kluczowe funkcje w spółkach kapitałowych. Będą to nie tylko członkowie władz tych spółek, a więc zarządu, rady nadzorczej, czy komisji rewizyjnej, ale również inne osoby, które mają wpływ na całokształt funkcjonowania spółki, czyli prokurenci i osoby zarządzające, np. dyrektorzy. Ubezpieczenie D&O ma na celu zapewnienie ochrony dla osób ubezpieczonych przed roszczeniami wnoszonymi przez osoby trzecie lub przez samą spółkę. Ubezpieczenie obejmuje m.in. odszkodowania i inne świadczenia, koszty obrony, koszty postępowania przygotowawczego, koszty odzyskania dobrego imienia, grzywny i kary administracyjne. Źródłami roszczeń mogą być straty handlowe spółki, błędy w zarządzaniu, niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość spółki, naruszenie praw pracowniczych, nadużycie zaufania, działania na szkodę firmy, przekroczenie pełnomocnictwa, prokury, złożenie fałszywego oświadczenia lub wprowadzającego w błąd, itp.
 • OC organizatora imprez masowych
 • OC prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • OC doradztwa podatkowego
 • OC projektanta / architekta
 • OC działalności w branży medycznej
Ubezpieczenia mienia
Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia mienia

Od najmniejszych lokalnych sklepów po największe budynki i zakłady prdukcyjne oraz niezależnie od tego, czy jest to małe przedsiębiorstwo, czy duża firma, celem każdego właściciela jest znalezienie najlepszego ubezpieczenia chroniącego jego majątek.

Zakładając firmę, ważne jest, aby mienie, takie jak; budynki, park maszynowy, wyposażenie, itp były chronione przed zagrożeniami, takimi jak pożar, powodzie, burze, eksplozje, uszkodzenia w wyniku uderzenia i inne nieprzewidziane okoliczności. Najważniejsze aby każda polisa ubezpieczeniowa zapewniałą pełne pokrycie kosztów odbudowy, jeśli z jakiegokolwiek powodu szkody będą tak duże, że wymagana będzie odbudowa.

Każde ryzyko jest inne i aby pomóc wybrać odpowiedni poziom ochrony i zidentyfikować potrzeby, przeprowadzimy ocenę ryzyka, oferując wsparcie w kluczowych obszarach.

Produkty ubezpieczeniowe

 • Ubezpieczenie mienia
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie utraty zysku na skutek awarii maszyn
Ubezpieczenia lotnicze
Ubezpieczenia lotnicze

Ubezpieczenia lotnicze

Nasze biuro skupia się na szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej (nierzadko obowiązkowej) podmiotów prowadzących działalność lotniczą jak również na ubezpieczeniach statków powietrznych w tym popularnych ostatnio bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów. Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania oceny faktycznej i prawnej potrzeb ubezpieczeniowych występujących w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

Jednym z takich obszarów jest właśnie umowa ubezpieczenia, która w niektórych aspektach staje się obowiązkiem, a w niektórych koniecznością związaną z ekonomiczną i prawną ochroną biznesu. Omawiana działalność lotnicza jest poddana wymogom certyfikacji mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa jej wykonywania. Ponadto działalność gospodarcza w zakresie transportu lotniczego podlega wymogom koncesjonowania, a w zakresie zarządzania lotniskami i obsługi naziemnej wymogom uzyskania odpowiednich zezwoleń.

Potrzeby ubezpieczeniowe dotyczą głównie uczestników działalności lotniczej, jakimi mogą być; zarządzający portami lotniczymi, przewoźnicy lotniczy, użytkownicy statków powietrznych, obsługa naziemna (ground handling) oraz wiele innych podmiotów działających w obrębie działalności lotniczej.

Nasze biuro skupia się na szeroko pojętej odpowiedzialności cywilnej (nierzadko obowiązkowej) podmiotów prowadzących działalność lotniczą jak również na ubezpieczeniach statków powietrznych w tym popularnych ostatni bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów. Zapraszamy do kontaktu w celu dokonania oceny faktycznej i prawnej potrzeb ubezpieczeniowych występujących w podmiocie prowadzącym działalność lotniczą.

Produkty ubezpieczeniowe

 • OC obowiązkowe działalności lotniczej, handlingowej
 • OC obowiązkowe prowadzenia portów lotniczych
 • Ubezpieczenia statków powietrznych (samoloty)
 • Ubezpieczenie bezzałogowych statków powietrznych (drony)
Ubezpieczenia budowlane
Ubezpieczenia budowlane

Ubezpieczenia budowlane

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy mienia w procesie budowy i montażu, obiektów budowlanych lub technologicznych. Aby móc wybrać odpowiedni poziom ochrony i zidentyfikować potrzeby, przeprowadzimy ocenę ryzyka, oferując wsparcie w kluczowych obszarach.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu budowy/montażu polegające na jego zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, jeżeli ich przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach.

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być obiekty budowlane, linie produkcyjne, technologiczne, sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy/ montażu, materiały budowlane/ montażowe w miejscu prowadzonych prac, maszyny budowlane, koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty odzyskania planów i dokumentów, itp.

Produkty ubezpieczeniowe

 • Ubezpieczenie ryzyk budowy i montażu CAR/EAR
 • Ubezpieczenie skierowane jest głównie do podmiotów, które zajmują się wznoszeniem obiektów budowlanych lub montażem różnego rodzaju linii technologicznych. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu budowy/montażu polegające na jego zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, jeżeli ich przyczyną były jakiekolwiek nagłe, przypadkowe i nieprzewidziane zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte następujące rodzaje mienia:

  1) obiekt budowlany i/lub montażowy,
  2) sprzęt, wyposażenie, zaplecze budowy,
  3) maszyny budowlane,
  4) inne rodzaje mienia lub koszty, w szczególności koszty uprzątnięcia po szkodzie, koszty odzyskania planów i dokumentów.
 • Ubezpieczenie maszyn budowlanych
 • Ubezpieczenie ALOP (ubezpieczenie utraty zysku inwestora)
Ubezpieczenia finansowe
Ubezpieczenia finansowe

Ubezpieczenia finansowe

Gdy w grę wchodzą transakcje finansowe pojawia się pewne ryzyko. Zabezpieczeniem skutków tego ryzyka są ubezpieczenia finansowe, które skutecznie chronią procesy związane z zarządzaniem finansami w firmie.

Ubezpieczenia finansowe zawierają w swojej treści zobowiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego na wypadek, gdyby podmiot zwany „zobowiązanym”, nie wywiązał się prawidłowo ze zobowiązania.

Jednym z takich popularnych protuktów jest gwarancja ubezpieczeniowa, będąca pisemnym zobowiązaniem ubezpieczyciela do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej sumy gwarancyjnej, na wypadek gdyby ubezpieczający nie wypełnił swoich zobowiązań wynikających z umowy.

Produkty ubezpieczeniowe

 • Gwarancja spłaty należności celnych
 • Gwarancja przetargowa (wadialna)
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek
 • Ubezpieczenie należności handlowych
Ubezpieczenia osobowe
Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia osobowe

Polisy na życie, zarówno grupowe jak i indywidualne, to odpowiedzialne rozwiązanie dla Pracodawców, którzy myślą o bezpieczeństwie swoich Pracowników. Dużą popularnością cieszą się tradycyjne ubezpieczenia typowo ochronne, ale również bardziej rozbudowane oferty ochronno-oszczędnościowe.

Ubezpieczenie na życie zapewnia finansową ochronę bliskim ubezpieczonego na wypadek jego śmierci – umożliwia spłatę kredytów, podatków spadkowych, zorganizowanie pochówku oraz zapewnia rodzinie niezbędne środki do życia.

Ubezpieczenia grupowe na życie to kolejna wygodna opcja dla pracodawców i ich pracowników. Zakres ochrony oraz wysokość składki są relatywnie bardziej korzystne niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Grupowe ubezpieczenia na życie, oprócz ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego mogą być rozszerzone o tzw. opcje rodzinne, związane np. z narodzinami dziecka, chorobą lub śmiercią członka rodziny.

Grupowe ubezpieczenie chroni pracowników w czasie pracy, jak również członków ubezpieczonej grupy podczas podejmowanych aktywności, przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi nieszczęśliwych wypadków. Grupowe ubezpieczenie podróży zagranicznych chroni ubezpieczone osoby przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi wypadków, chorób, kradzieży mienia oraz szeregu innych niespodziewanych zdarzeń mogących mieć miejsce za granicą. Posiadanie takiego ubezpieczenia zabezpiecza przed koniecznością poniesienia potencjalnie bardzo wysokich kosztów, np. leczenia ambulatoryjnego bądź szpitalnego.

Produkty ubezpieczeniowe

 • Ubezpieczenie na życie
 • Grupowe ubezpieczenia pracownicze
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży
 • Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terytorium RP
 • Ubezpieczenia zdrowotne
Ubezpieczenia komunikacyjne
Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne należą do najpopularniejszych na rynku. Pojazdy często narażone są na uszkodzenia lub ryzyko kradzieży. Popularność ubezpieczeń komunikacyjnych przekłada się na obfitość ofert dostępnych na rynku.

W związku z tym warto powierzyć swoją flotę specjalistom z branży ubezpieczeniowej.

Istnieje wiele wariantów pokrycia ubezpieczeniowego, dlatego ważne jest, aby w pełni zrozumieć potrzeby biznesowe: biorąc pod uwagę wielkość floty, typy pojazdów, działalność biznesową i częstotliwość użytkowania, a także to, kto będzie prowadził jakie pojazdy.

W związku z tym warto powierzyć swoją flotę specjalistom z branży ubezpieczeniowej, aby była prawidłowo ubezpieczona.

Produkty ubezpieczeniowe

 • OC obowiązkowe pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie autocasco
 • Ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów
 • Ubezpieczenie assistance (ASS)
 • Ubezpieczenie szyb
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane