Zmiany w OC ubezpieczeń lotniczych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 stycznia 2013 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników lotniczych, przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną oraz instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej wydane na podstawie art. 209 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Zakres ubezpieczenia

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tj. 16 lutego 2013 r.  Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:

 • przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów,
 • przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty,
 • przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą,
 • instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą.

Minimalne sumy gwarancyjne

Zgodnie z nową regulacją minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC przedstawiają się w sposób następujący:

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 (przewoźników lotniczych za szkody spowodowane opóźnieniem w przewozie pasażerów, bagażu lub towarów), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:

 • 4694 SDR na każdego pasażera – w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie pasażerów;
 • 1131 SDR na każdego pasażera – w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie bagażu;
 • 19 SDR na każdy kilogram towarów – w przypadku powstania szkody spowodowanej opóźnieniem w przewozie towarów;

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 2 (przewoźników lotniczych za szkody powstałe w przewozie lotniczym poczty), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty 19 SDR na każdy kilogram poczty w przypadku zniszczenia, utraty, uszkodzenia lub opóźnienia w przewozie poczty;

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 3 (przedsiębiorców wykonujących obsługę naziemną za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:

 • 5 000 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 3–5 i 7 ustawy;
 • 1 500 000 SDR dla podmiotów świadczących usługi określone w art. 176 pkt 1–2, 6 i 8–11 ustawy;

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów, o których mowa w § 1 pkt 4 (instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej za szkody powstałe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością lotniczą), w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych kwoty:

 • 30 000 000 SDR – dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;
 • 5000 SDR – dla jednostek organizacyjnych realizujących osłonę meteorologiczną w instytucjach zapewniających służby meteorologiczne dla żeglugi powietrznej;
 • dla pozostałych podmiotów:
  a) 10 000 SDR – w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym A,
  b) 50 000 SDR – w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym B,
  c) 100 000 SDR – w przypadku lotnisk o kodzie referencyjnym od C do E;

W związku z powyższym może zachodzić konieczność aktualizacji obecnych umów ubezpieczenia zawartych przed wejściem w życie rozporządzenia.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane