Zarząd spółki zapłaci PIT od firmowej polisy

Składki ubezpieczeniowe regulowane przez spółkę, a dotyczące polis przyznanych menedżerom stanowią ich przychód podatkowy. Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację ministrowi finansów i uchylił wyrok sądu wojewódzkiego.

Interpretacja podatkowa

Spółka wystąpiła o interpretację podatkową w sprawie podpisanej przez siebie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody wyrządzone osobom trzecim, w tym jej, przez pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Ochrona ubezpieczeniowa obejmowała nowych członków zarządu, prokurentów i dyrektorów od momentu powołania ich na stanowisko, pod warunkiem poinformowania o tym ubezpieczyciela w terminie 30 dni.

Minister finansów uznał, że kluczowi pracownicy powinni płacić PIT od opłacanych za nich składek. Wyjaśnił, że przychodem jest każda forma przysporzenia majątkowego, zarówno pieniężna, jak i niepieniężna, a więc także nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. W przypadku opłacania składki przez inny podmiot niż ten, w którego interesie majątkowym zawierana jest umowa, po stronie ubezpieczonego powstaje przychód. Taka sytuacja jest odstępstwem od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez osobę, której interesy chroni umowa. Uzyskiwana więc przez ubezpieczonych korzyść w postaci opłaconych przez spółkę składek stanowi nieodpłatne świadczenie, które należy zakwalifikować do ich przychodów ze stosunku pracy – uznał minister.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu nie zgodził się z takim stanowiskiem i uchylił interpretację. Stwierdził, że nie można wskazać konkretnej wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę ubezpieczoną. Dlatego też nie można stwierdzić, że ubezpieczeni przez spółkę pracownicy muszą zapłacić podatek.

Rozstrzygnięcie

Rozstrzygnięcie to uchylił NSA, uznając, że rację ma minister finansów. Sąd kasacyjny uzasadnił, że korzyść dla ubezpieczonych wynika nie z faktu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (czyli szkody i wypłaty odszkodowania), ale już z samego faktu objęcia danej osoby ochroną, choćby nawet szkoda nigdy nie wystąpiła. Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 527/11. Wyrok jest prawomocny.

Jak ustala się przychód podatkowy

Przychód podatkowy z nieodpłatnego świadczenia dla poszczególnych pracowników objętych ubezpieczeniem ustala się na podstawie ceny zakupu ubezpieczenia. W sytuacji gdy umowa dotyczy konkretnych stanowisk, a osoby objęte ubezpieczeniem nie są wymienione z imienia i nazwiska, to w takim przypadku możliwe jest też ustalenie ich przychodu. Jeśli ubezpieczenie dotyczy członków władz spółki, to przedsiębiorstwo ma możliwość ustalenia, kto i w jakim okresie zajmował stanowisko objęte ubezpieczeniem.

Zapraszamy do współpracy

Pozostajemy do dyspozycji, a odpowiedzi na wszelkie pytania, pomogą Państwu w podjęciu decyzji o nawiązaniu współpracy.

Podanie imienia i nazwiska jest wymagane
Podanie nazwy firmy jest wymagane
Podanie adresu e-mail jest wymagane
Podanie numeru telefonu jest wymagane
Wybranie tematu jest wymagane
Wyrażenie zgody jest wymagane