Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

ludzie podpisujaUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej chronią przedsiębiorców: ubezpieczyciel udziela ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem służącym do prowadzenia działalności ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej (spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała , rozstrój zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia).

Ochrona wynikająca z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej może być rozszerzona m.in. o ryzyka:

  • szkód wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa);
  • producenta za szkody w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu (odpowiedzialność za produkt),
  • pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom (odpowiedzialność pracodawcy).
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

Kontakt z nami

Brokerskie Biuro Ubezpieczeń RAK Sp. z o.o.
ul. Borowska 246 b/2  Wrocław 50-558

tel. 71 785 46 72  / 73
biuro@rakbroker.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Lata doświadczeń

Pośrednictwem w zakresie ubezpieczeń zajmujemy się od roku 1994, natomiast od roku 1998 funkcjonujemy jako biuro brokerskie.